Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Załącznik nr 3 (pdf)
    Załącznik nr 3 (doc)

Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)
WOL 13.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Ochrony Ludności
Referat: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 10 , fax 56 611 93 33, e-mail: tczk@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

    (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 tekst jednolity).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066)


Definicja zgromadzenia
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej
dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Prawo organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Zgromadzenia wyłączone spod zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach
Przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń:
1)   organizowanych przez organy władzy publicznej;
2)   odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

I.   Termin zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
Organizator zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia takiego zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia (dni liczone są zgodnie z art. 111 kc).

II.   Sposób zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, przekazuje się do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

na adres poczty elektronicznej – e-mail: tczk@um.torun.pl

lub telefonicznie – tel. 56 611-93-10

III.   Wymagane dokumenty – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
1)   zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – pobierz załącznik nr 3.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, organizator zgromadzenia podaje:
1)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2)   datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3)   ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora zgromadzenia mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia;

4) ewentualnie cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie (podanie celu zgromadzenia i spraw publicznych nie jest obligatoryjne).


Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jest prawnie nieskuteczne w przypadku, gdy nie spełnia wymagań (nie zawiera wszystkich informacji) określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

IV.   Wymagane opłaty
Brak opłat.

V.   Termin i tryb realizacji sprawy
Organ gminy (Prezydent Miasta Torunia) udostępnia niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie miasta Torunia.

VI.   Jednostka odpowiedzialna
Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611-93-10; fax 56 611-93-33; e-mail: tczk@um.torun.pl

VII.   Tryb odwoławczy
Brak.

VIII.   Uwagi

 

1. Organizator zgromadzenia zobowiązany jest do stosowania przy organizacji zgromadzenia odpowiednich zapisów § 16 ust. 1 i 2, ust. 5 oraz ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Na zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (załącznik nr 3) w pkt II ppkt 5 - należy wskazać czy przewidywana liczba uczestników zgromadzenia zawiera się w przedziale:

- od 1 do 50 osób

- od 51 do 150 osób.

Powyższe stosuje się przez czas obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, o którym mowa w art. 21 ustawy Prawo o zgromadzeniach, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.


IX.   Poradnik dotyczący złożenia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
W celu zawiadomienia Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, należy:
1)   pobrać i wydrukować załącznik nr 3 zawierający zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone);
2)   wypełnić zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone);
3)   podpisać zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone). 

Zawiadomienie podpisuje organizator zgromadzenia, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest organizacja - osoba wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia;


4)   zeskanować podpisane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone) i przesłać je pocztą elektroniczną na adres e-mail: tczk@um.torun.pl

lub

1)   zadzwonić do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 56 611-93-10;
2)   zawiadomić telefonicznie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, podając następujące dane:
a)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
b)   datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
c)   ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora zgromadzenia mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia;
d)   cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie 
(podanie celu zgromadzenia i spraw publicznych nie jest obligatoryjne).
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A