Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Załącznik nr 2 (doc)
    Załącznik nr 1 (pdf)
    Załącznik nr 1 (doc)
    Załącznik nr 2 (pdf)

Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE ZWYKŁE)
WOL 13.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Ochrony Ludności
Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00 , 56 611 93 02, fax 56 611 93 17, e-mail: zgromadzenia@um.torun.pl

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 tekst jednolity);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tekst jednolity);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 tekst jednolity);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 tekst jednolity).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066)


Definicja zgromadzenia
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej
dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Prawo organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Zgromadzenia wyłączone spod zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach
Przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń:
1)   organizowanych przez organy władzy publicznej;
2)   odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

I.   Termin zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy (Prezydenta Miasta Torunia – za pośrednictwem Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia) o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia(dni liczone są zgodnie z art. 111 kc) .

II.   Sposób zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy (Prezydenta Miasta Torunia – za pośrednictwem Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia) o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia zgromadzenia:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 tekst jednolity) – e mail: zgromadzenia@um.torun.pl

lub za pomocą faksu – faks 56 611-93-17 

lub ustnie do protokołu – w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

lub pisemnie – Prezydent Miasta Torunia za pośrednictwem Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

III.   Wymagane dokumenty – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
1)   zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – pobierz załącznik nr 1;
2)   pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
w przypadku jego wyznaczenia (w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu) – pobierz załącznik nr 2;
3)   zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia
w przypadku jego wyznaczenia.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2)   imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3)   cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4)   datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5)   informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Nieuzupełnienie przez organizatora zgromadzenia braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek z wymaganych informacji) na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jest prawnie nieskuteczne.

IV.   Wymagane opłaty
Brak opłat.

V.   Termin i tryb realizacji sprawy
Organ gminy (Prezydent Miasta Torunia) wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który zawiera:
1)   określenie funkcji przewodniczącego zgromadzenia;
2)   zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;
3)   imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia;
4)   podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;
5)   pieczęć organu gminy.
O terminie i miejscu odbioru identyfikatora przewodniczący zgromadzenia zostanie poinformowany przez pracownika Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.

Organ gminy (Prezydent Miasta Torunia) wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
1)   jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
2)   jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach;
3)   zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Organ gminy (Prezydent Miasta Torunia), po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy (Prezydent Miasta Torunia) przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 tekst jednolity) przez 3 miesiące od dnia jej wydania.

VI.   Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611-93-02 lub 56 611-93-00; fax 56 611-93-17;
e-mail: zgromadzenia@um.torun.pl

VII.   Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy (Prezydenta Miasta Torunia) w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

VIII.   Uwagi

1. Organizator zgromadzenia zobowiązany jest do stosowania przy organizacji zgromadzenia odpowiednich zapisów § 16 ust. 1 i 2, ust. 5 oraz ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Na zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (załącznik nr 1) w pkt III ppkt 6 - należy wskazać czy przewidywana liczba uczestników zgromadzenia zawiera się w przedziale:

 - od 1 do 50 osób;

- od 51 do 150 osób.

Powyższe stosuje się przez czas obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.
Przewodniczącym zgromadzenia jest:
1)   organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia;
2)   osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja.
Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy (Prezydenta Miasta Torunia), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, lub funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia.
Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).
Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.
Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.IX.   Poradnik dotyczący złożenia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
W celu zawiadomienia organu gminy (Prezydenta Miasta Torunia) o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia zgromadzenia należy:
1)   pobrać i wydrukować załącznik nr 1 zawierający zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia;
2)   wypełnić zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia;
3)   podpisać zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (zawiadomienie podpisuje organizator zgromadzenia. W przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna to wówczas zawiadomienie podpisuje osoba fizyczna będąca organizatorem zgromadzenia. Jeśli natomiast organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja to wówczas zawiadomienie podpisuje osoba fizyczna wnosząca zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia będącego osobą prawną lub inną organizacją);
4)   pobrać i wydrukować załącznik nr 2 zawierający zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia (w przypadku wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia);
5)   wypełnić oświadczenie zawierające zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia (w przypadku wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia);
6)   podpisać zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia (zgodę podpisuje:
a)   osoba fizyczna wyrażająca zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest inna osoba fizyczna;
b)   osoba fizyczna działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyraża zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja);
7)   podpisane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (wraz z podpisaną zgodą na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator zgromadzenia) oraz zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia (w przypadku jego wyznaczenia):

przesłać zeskanowane pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgromadzenia@um.torun.pl

lub złożyć w sekretariacie Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia (ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń) 

lub przesłać faxem – fax 56 611-93-17 

O terminie i miejscu odbioru identyfikatora przewodniczący zgromadzenia zostanie poinformowany przez pracownika Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.
  
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A