Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 22.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Mapa Rynek Nowomiejski
    Mapa ul. Chełmińska
    Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego (doc)
    Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego (pdf)
    Mapa ul. Szeroka
    Mapa Rynek Staromiejski
    Mapa ul. Różana
    Mapa ul. Królowej Jadwigi
    Mapa Wielkie Garbary
    Mapa ul. Żeglarska

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88 e-mail: starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: : ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary i ul. Żeglarska.

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1870),

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631),

 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756) oraz stosowne uchwały Rady Miasta Torunia,

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.

 • Zarządzenie nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych zmienione Zarządzeniem nr 270 PMT z dnia 27 września 2017 r.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu wydania zezwolenia na organizację wydarzenia plenerowego na terenie dróg wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary i ul. Żeglarska na podstawie Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit. e) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie wyda zezwolenia na organizację wydarzenia plenerowego.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

 1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie zgody na organizację wydarzenia według załączonego wzoru.


 1. Załączniki do wniosku:


  1. plan sytuacyjny na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500,

  2. wizualizację, w przypadku ustawienia wolnostojących konstrukcji np. sceny, stoisk, nośników informacyjnych,

  3. program wydarzenia,

  4. w przypadku wniosku dotyczącego udostępnienia terenu pod wydarzenie komercyjne (stoisko handlowe) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o wydanie zgody, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Zezwolenie na organizację wydarzenia plenerowego.

III. Wymagane opłaty:

Czynsz dobowy według stawki określonej w Zarządzeniu nr 72 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 marca 2018 r.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.

 2. Pozwolenie na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego wydawane jest w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych pozwolenie może być wydane z pominięciem terminów określonych w pkt. 1.

V. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie Moja Starowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.Uwagi:

 1. Z wnioskiem o pozwolenie na udostępnienie terenów na organizację wydarzenia plenerowego, może wystąpić organizator lub osoba odpowiedzialna za jego realizację.

 2. Zasady i tryb udostępniania terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzeń plenerowych stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. zmienionego Zarządzeniem PMT nr 270 z dnia 27 września 2017 r.

 3. Wzór wniosku o pozwolenie na udostępnienie terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzenia plenerowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 375 PMT z dn. 23 listopada 2016 r. zmienionego Zarządzeniem PMT nr 270 z dnia 27 września 2017 r.

 4. Wydarzenie plenerowe może być zorganizowane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na udostępnienie terenu na jego organizację.

 5. Prowadzenie działalności handlowej w czasie trwania wydarzenia plenerowego wymaga odrębnej zgody wydawanej przez Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

 6. Rozpatrując wnioski o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta zasięga opinii innych właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A