Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie jednorazowego / długoterminowego zezwolenia na wjazd oraz postój -MZD
    Mapa Rynek Nowomiejski
    Mapa ul. Chełmińska
    Wniosek o wydanie jednorazowego / długoterminowego zezwolenia na wjazd oraz postój -MZD
    Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego
    Mapa ul. Szeroka
    Mapa Rynek Staromiejski
    Mapa ul. Różana
    Mapa ul. Królowej Jadwigi
    Mapa Wielkie Garbary
    Mapa ul. Żeglarska
    Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego
    Oświadczenie o niezaleganiu
    Oświadczenie o niezaleganiu
    Mapa ul. Panny Marii
    Mapa ul. Łazienna
    Mapa ul. Kopernika
    Mapa ul. Ducha Św.

Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88 e-mail: starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: : ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łaziennej

Podstawa prawna:
    • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
    • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1870, z 2019 r. poz. 2171),
    • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631),
    • Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756) oraz stosowne uchwały Rady Miasta Torunia,
    • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,
    • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.,
    • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r.,
   • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.
    • Zarządzenie nr 296 PMT z dn. 11 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:
- w celu wydania zezwolenia na organizację wydarzenia plenerowego na terenie dróg wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łazienne na podstawie Zarządzenia nr 296 PMT z dn. 11 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych oraz art. 6 ust 1 lit. e) RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.
W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie wyda zezwolenia na organizację wydarzenia plenerowego.
Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.
Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).
Ma Pan/Pani prawo do:
    1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.
    2) Poprawienia swoich danych.
    3) Ograniczenia przetwarzania danych:
Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:
- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie
- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania
    4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .
Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

    I. Dokumenty od wnioskodawcy:
    1. Wniosek o wydanie zgody na organizację wydarzenia według załączonego wzoru.
    2. Załączniki do wniosku:
    1) plan sytuacyjny na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500,
    2) wizualizację w przypadku ustawiania wolnostojących konstrukcji np. sceny, stoisk, nośników promocyjno–reklamowych itp.,
    3) program wydarzenia,
    4) dowód wpłaty kaucji w wysokości 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla wydarzeń o powierzchni do 500 m2 włącznie oraz w wysokości 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące) dla wydarzeń o powierzchni powyżej 500 m2,
    5) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru,
    6) wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze Zespołu Staromiejskiego – Strefa Zamieszkania i Strefa Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów – w przypadku zamiaru wjazdu według załączonego wzoru.

Uwagi:
                1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
                2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
                3. Wnioskodawca występując o wydanie zgody, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.
                4. Nie pobiera się kaucji w przypadku wydarzeń organizowanych przez Gminę Miasta Toruń  lub jej organy, przez podmioty działające na zlecenie Gminy, organizacje pozarządowe realizujące wydarzenia plenerowe w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych gminy oraz w przypadku organizowania obchodów świąt państwowych lub miejskich.

II. Forma załatwienia:

Zezwolenie na organizację wydarzenia plenerowego.

III. Wymagane opłaty:
    1. Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.

    2. Czynsz dobowy według stawki określonej w Zarządzeniu nr 295 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm.na konto: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

    1. Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, e-mail: starowka@um.torun.pl.
    2. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosków i wydania pozwolenia z pominięciem terminu, o którym mowa w ust. 4.
    3. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym przez Wynajmującego nie podlegają rozpatrzeniu.
    4.      Pozwolenie na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego wydawane jest w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż 21 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 5.

V. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe dla klienta:
Dostępność procedury
Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:
    1. www.bip.torun.pl,
    2. na portalu Facebook w grupie Moja Starowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:
    1. Z wnioskiem o pozwolenie na udostępnienie terenów na organizację wydarzenia plenerowego, może wystąpić organizator lub osoba odpowiedzialna za jego realizację.
    2. Zasady i tryb udostępniania terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzeń plenerowych stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 296 PMT z dn. 11 września 2019 r.
    3. Wzór wniosku o pozwolenie na udostępnienie terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzenia plenerowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 296 PMT z dn. 11 września 2019 r.
    4. Wydarzenie plenerowe może być zorganizowane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na udostępnienie terenu na jego organizację.
    5. Prowadzenie działalności handlowej w czasie trwania wydarzenia plenerowego wymaga odrębnej zgody wydawanej przez Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
    6. Rozpatrując wnioski o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia  plenerowego Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta zasięga opinii innych właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A