Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Mapa Wielkie Garbary
    Mapa ul. Żeglarska
    Mapa Rynek Nowomiejski
    Mapa Rynek Staromiejski
    Mapa ul. Chełmińska
    Mapa ul. Królowej Jadwigii
    Mapa ul. Różana
    Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych
    Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych
    Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych(potykacz)

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88 e-mail: starowka@um.torun.pl

 

Wykaz ulic:  ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska.

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz stosowne uchwały Rady Miasta Torunia.

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.,

 • Zarządzenie Nr 342 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych zmienione Zarządzeniem Nr 269 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 września 2017 r.,

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu zawarcia umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary i ul. Żeglarska w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na podstawie Zarządzenia Nr 342 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. B5).

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.

 2. Do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor” należy dołączyć:

 1. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

 2. decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,

 3. zgodę właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,

 4. zdjęcie i wizualizację komputerową elewacji nieruchomości z zaznaczeniem lokalizacji,

 5. dokumentację projektową szyldu/reklamy typu „semafor”,

 6. zobowiązanie do zachowania formy i treści szyldu/reklamy typu „semafor” zgodnego z wizualizacją przedłożoną wraz z wnioskiem oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego i technicznego szyldu/reklamy typu „semafor”,

 7. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia lub oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń.

 1. Do wniosku o zawarcie umowy na umieszczenie reklamy remontowo- budowlanej należy dołączyć:

  1. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

  2. decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy budynku,

  3. szkic sytuacyjny z domiarami (lub zdjęcie rusztowania) wskazujący planowaną lokalizację siatki,

  4. ilustrację (rysunek lub zdjęcie) siatki z nadrukiem reklamowym wraz z wymiarami,

  5. zobowiązanie do zachowania formy i treści nadruku reklamowego zgodnego z ilustracją przedłożoną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na umieszczenie siatki oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego siatki,

 1. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia lub oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń.

 1. Do wniosku o zawarcie umowy na czasowe umieszczenie wolnostojącego nośnika reklamowego należy dołączyć:

 1. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być usytuowany nośnik,

 2. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

 3. dokumentację projektową i fotograficzną dotyczącą proponowanego nośnika reklamowego,

 4. informację dotyczącą proponowanych lokalizacji wraz z określeniem terminu ekspozycji,

 1. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia lub oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 72 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych na numer konta: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:

 1. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych.

 2. Zawarcie umowy jest uwarunkowane pozyskaniem pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 3. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.


Uwagi:

 1. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych, może wystąpić wyłącznie najemca legitymujący się zgodą właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”, decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy budynku, tytułem prawnym do lokalu, przed którym ma/mają być umieszczony/e nośnik/i reklamowy/reklamowe.

 2. Wytyczne dot. umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 342 PMT z dn. 09.11.2016 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 269 PMT z dnia 27.09.2017 r.

 3. Wzory wniosków dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych oraz reklamy budowlanej stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 342 PMT z dn. 09.11.2016 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 269 PMT z dnia 27.09.2017 r.

 4. Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie zmiany formy nośników reklamowych, w tym ich lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A