Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Mapa Wielkie Garbary
    Mapa ul. Żeglarska
    Mapa Rynek Nowomiejski
    Mapa Rynek Staromiejski
    Mapa ul. Chełmińska
    Mapa ul. Królowej Jadwigii
    Mapa ul. Różana
    Wniosek o zawarcie umowy na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”
    Wniosek o zawarcie umowy na czasowe umieszczenie wolnostojącego nośnika reklamowego
    Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem należnośc
    Wniosek o zawarcie umowy na umieszczenie reklamy remontowo-budowlanej
    Mapa ul. Ducha Św.
    Mapa ul. Kopernika
    Mapa ul. Łazienna
    Mapa ul. Panny Marii

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88 e-mail: starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łaziennej

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.),

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.,

 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r.,

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.,

 • Zarządzenie Nr 190 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu zawarcia umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łaziennej w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na podstawie Zarządzenia Nr 190 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. B5).

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.

 2. Do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor” należy dołączyć:

 1. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

 2. decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,

 3. zgodę właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,

 4. zdjęcie i wizualizację komputerową elewacji nieruchomości z zaznaczeniem lokalizacji,

 5. dokumentację projektową szyldu/reklamy typu „semafor”,

 6. zobowiązanie do zachowania formy i treści szyldu/reklamy typu „semafor” zgodnego z wizualizacją przedłożoną wraz z wnioskiem oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego i technicznego szyldu/reklamy typu „semafor”,

 7. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru.

 1. Do wniosku o zawarcie umowy na umieszczenie reklamy remontowo- budowlanej należy dołączyć:

  1. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

  2. decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy budynku,

  3. szkic sytuacyjny z domiarami (lub zdjęcie rusztowania) wskazujący planowaną lokalizację siatki,

  4. ilustrację (rysunek lub zdjęcie) siatki z nadrukiem reklamowym wraz z wymiarami,

  5. zobowiązanie do zachowania formy i treści nadruku reklamowego zgodnego z ilustracją przedłożoną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na umieszczenie siatki oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego siatki,

  6. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru.

 1. Do wniosku o zawarcie umowy na czasowe umieszczenie wolnostojącego nośnika reklamowego należy dołączyć:

 1. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być usytuowany nośnik,

 2. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

 3. dokumentację projektową i fotograficzną dotyczącą proponowanego nośnika reklamowego,

 4. informację dotyczącą proponowanych lokalizacji wraz z określeniem terminu ekspozycji,

 5. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 295 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych na numer konta: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:

 1. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych.

 2. Zawarcie umowy jest uwarunkowane pozyskaniem pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 3. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

 1. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych, może wystąpić wyłącznie najemca legitymujący się zgodą właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”, decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy budynku, tytułem prawnym do lokalu, przed którym ma/mają być umieszczony/e nośnik/i reklamowy/reklamowe.

 2. Wytyczne dot. umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 190 PMT z dn. 26.06.2019 r.

 3. Wzory wniosków dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych oraz reklamy budowlanej stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 190 PMT z dn. 26.06.2019 r.

 4. Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie zmiany formy nośników reklamowych, w tym ich lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A