Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Mapa ul. Chełmińska
    Rynek Staromiejski - mapa
    Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych w celu zorganizowania stoiska handlowego z pamiątkami
    Mapa ul. Królowej Jadwigii
    Mapa ul. Żeglarska
    Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych w celu zorganizowania stoiska handlowego z pamiątkami
    Mapa ul. Różana
    Mapa Rynek Nowomiejski
    Mapa Wielkie Garbary
    Mapa ul. Szeroka

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Żeglarska w celu zorganizowania stoisk handlowych z pamiątkami
BTCM 19.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88, e-mail: starowka@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.,

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.,

 • Zarządzenie Nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z pamiątkami zmienione Zarządzeniem Nr 268 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 września 2017 r.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu zawarcia umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi i ul. Żeglarska pod organizację stoiska handlowego z pamiątkami na podstawie Zarządzenia Nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z pamiątkami z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit c) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy na udostępnienie terenu dróg wewnętrznych pod organizację stoiska handlowego z pamiątkami.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).I. Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.

2. Załączniki do wniosku:

 1. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być zlokalizowane stoisko handlowe,

 2. mapkę na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji stoiska oraz jego odległości od elewacji budynku, przed którym będzie zorganizowane,

 3. wizualizację i zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia stoiska z podaniem ich wymiarów,

 1. zaświadczenie o niezaleganiu należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia lub oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń,

 1. potwierdzenie przelewu kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dowód wpłaty) na rachunek Wynajmującego wskazany w umowie.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

 1. Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.

 2. Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 72 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych na numer konta: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:

 1. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy i wystroju stoiska handlowego z pamiątkami.

 2. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu na organizację stoiska handlowego z pamiątkami należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania stoiska z pamiątkami.

 2. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń na organizację stoiska handlowego z pamiątkami, może wystąpić wyłącznie najemca legitymujący się tytułem prawnym do lokalu użytkowego, przed którym zorganizowane będzie stoisko.

 3. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. III niniejszej procedury).

 4. Wzór umowy dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na zorganizowanie i prowadzenie stoiska handlowego z pamiątkami stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 332 PMT z dn. 02.11.2016 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 268 PMT z dnia 27.09.2017 r.

 5. Wytyczne dot. organizacji stoiska handlowego z pamiątkami stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 332 PMT z dn. 02.11.2016 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 268 PMT z dnia 27.09.2017 r.

 6. Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie organizacji i wyposażenia stoiska handlowego z pamiątkami, w tym jego lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, elementów wyposażenia, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A