Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Mapa Ducha Św.
    Mapa ul. Kopernika
    Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych w celu zorganizowania ogródka gastronomicznego (.pdf)
    Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych w celu zorganizowania ogródka gastronomicznego (.doc)
    Mapa Rynek Nowomiejski
    Krolowej Jadwigi - mapa
    Różana - mapa
    Rynek Staromiejski - mapa
    Szeroka - mapa
    Mapa ul. Łazienna
    Mapa ul. Panny Marii
    Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem należności
    Mapa Wielkie Garbary
    Mapa ul. Żeglarska
    Mapa ul. Chełmińska

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88, e-mail: starowka@um.torun.pl


 

Wykaz ulic: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łaziennej

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.,

 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r.,

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.,

 • Zarządzenie Nr 191 PMT z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

 

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

 

- w celu zawarcia umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łaziennej pod organizację sezonowego ogródka gastronomicznego na podstawie Zarządzenia Nr 191 PMT z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit c) RODO.

 

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

 

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy na udostępnienie terenu dróg wewnętrznych pod organizację sezonowego ogródka gastronomicznego.

 

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

 

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).

 

Ma Pan/Pani prawo do:

 

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

 

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

 

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

 

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

 

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

 

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.

 2. Załączniki do wniosku:

 

 1. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być zlokalizowany ogródek gastronomiczny,

 2. mapka na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka oraz jego odległości od elewacji budynku, przed którym będzie zorganizowany,

 3. projekt, wizualizację i zdjęcia poszczególnych mebli, urządzeń, ogrodzenia, roślinności oraz innych elementów wyposażenia ogródka z podaniem ich wymiarów oraz widokami i rzutami parasoli,

 4. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru,

 5. potwierdzenie przelewu kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dowód wpłaty) na rachunek Wynajmującego wskazany w umowie.

Uwagi:

 1. Przy składaniu kserokopii w/w dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.

 2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

 

 1. Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.

 2. Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu nr 295 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.09.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych na konto: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:

 

 1. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy i wystroju sezonowego ogródka gastronomicznego.

 2. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury.

 

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

    1. Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta w terminie:

 

 1. do 28 lutego danego roku (w przypadku umów, których okres najmu rozpoczyna się od 1 kwietnia danego roku),

 2. do 30 września danego roku (w przypadku umów na organizację ogródków zimowych),

 3. w pozostałych przypadkach na minimum 30 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia okresu najmu.

 

 1. W przypadku, gdy o jedno miejsce ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca spełniający warunki do zawarcia umowy, Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT decyduje o sposobie udostępniania nieruchomości w trybie podziału lub licytacji.

 2. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń na organizację sezonowego ogródka gastronomicznego, może wystąpić wyłącznie właściciel lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się na obszarze dróg wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego i w którym prowadzi działalność gastronomiczną.

 3. Wnioskodawca, który otworzy nowy lokal lub złoży w trakcie sezonu wniosek, po udostępnieniu miejsca przez Gminę Miasta Toruń, może skorzystać z możliwości otwarcia ogródka dopiero po wygaśnięciu wcześniej zaciągniętego przez Gminę Miasta Toruń zobowiązania.

 4. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. III niniejszej procedury).

 5. Za sezon letni uważa się okres od 15 marca do 15 listopada danego roku.

 6. Za sezon zimowy uważa się okres od 1 grudnia do 28 lutego następnego roku.

 7. Wzór umowy dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na zorganizowanie i prowadzenie ogródka gastronomicznego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 191 PMT z dn. 26.06.2019 r.

 8. Wytyczne dot. organizacji ogródków stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 191 PMT z dn. 26.06.2019.

 9. Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie organizacji i wyposażenia ogródka, w tym jego lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, elementów wyposażenia, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.

.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A