Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o dofinansowanie
    Wniosek o dofinansowanie

Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
WŚiE 6.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 3
Telefon: 56 611 86 93 ;56 611 87 82; wsie@um.torun.pl

Podstawa prawna:
  • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

  • Uchwała Rady Miasta Torunia nr 846/2014z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Torunia”.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o dofinansowanie

  • potwierdzone przez Wydział Architektury i Budownictwa UMT zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac budowlanych, w wyniku których usuwane będą materiały zawierające azbest

  •  zgoda właściciela obiektu na realizację inwestycji

II. Wymagane opłaty:

Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  •  wnioski należy składać do 30 stycznia każdego roku, realizacja do 15 listopada każdego roku

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i  Ekologii


ul. Wały gen. Sikorskiego 12

Tel. 56 611 87 82, pok. nr 3,  wsie@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:

 Nie ma

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A