Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o dofinansowanie
    Informacja o wyrobach zawierających azbest

Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
WŚiE 6.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93

Podstawa prawna

  • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tj Dz. U. z 2016 r. poz. 672)
  • Uchwała nr 846/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu miasta Torunia
I. Dokumenty od wnioskodawcy:
  • wniosek o dofinansowanie
  • potwierdzone przez Wydział Architektury i Budownictwa UMT zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac budowlanych, w wyniku których usuwane będą materiały zawierające azbest
  • zgoda właściciela obiektu na realizację inwestycji
II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
 wnioski należy składać do 30 stycznia każdego roku, realizacja do 15 listopada każdego roku

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Geolog Powiatowy

Wydział Środowiska i  Ekologii

ul. Wały gen. Sikorskiego 12

Tel. 56 611 86 38, pok. nr 1,
p. dr Halina Pomianowska

V. Tryb odwoławczy:
 Nie ma


VI. Uwagi
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A