Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
WŚiE 6.14
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93 , 56 611 86 93, 56 611 87 82, e-mail wsie@um.torun.pl

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2019r., poz. 393 z późn. zm.)

I. Dokumenty wnioskodawcy:

1. Wniosek do pobrania w Wydziale Środowiska i Zieleni UMT;
2. Załączniki:
  •  faktury Vat. dokumentujące zakup oleju napędowego, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  •  dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania użytkami rolnymi podanymi we wniosku.
II. Wymagane opłaty: brak opłat

III. Terminy składania wniosku:

1-28 luty,1-31 sierpień

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 30 dni od daty złożenia wniosku

V. Tryb odwoławczy:
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

VI. Jednostka odpowiedzialna:
 Wydział Środowiska i Ekologii
ul. Wały gen. Sikorskiego 12, Toruń
 tel. 56 61 18 693, pok. nr 7,
sekretariat tel. 56 61 18 782,
pok. nr 4

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A