Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Wykaz dziennych opiekunów - wpis
WZiPS 12.10
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń , e- mail: wzips@um.torun.pl
Telefon: sekretariat: 56 611 84 54

I. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020r., poz. 326 ze zm.).

II. Zasady wpisu
1. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.
2. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu dziennego opiekuna do wykazu.
3.  Prezydent Miasta Torunia dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku.
4.  Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

4) oświadczenie o weryfikacji spełniania wymagań określonych w art. 39 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy, tj., że kandydat na dziennego opiekuna:
    a) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
    b) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
    c) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
    d) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne (przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna),
    e) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
    f) odbył:
        - 160-godzinne szkolenie albo
        - 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy
    g) odbył nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna  szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (obowiązek odbycia  szkolenia co 2 lata);

5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;

6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

7) liczbę dzieci powierzonych opiece;

8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.

2. Wnioski o wpis do wykazu, o wykreślenie z wykazu, o zmianę danych zawartych w wykazie są składne WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ za pomocą systemu teleinformatycznego.

4. Wnioski opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

III. Wymagane opłaty
     Nie pobiera się.

IV. Termin i tryb realizacji
      Bez zbędnej zwłoki.

V. Jednostka odpowiedzialna:
     Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
     Toruń , ul. Fałata 39
      pokój nr 14

VI Tryb odwoławczy
Odmowa wpisu do wykazu następują w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia. 
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A