Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych – wpis
WZiPS 12.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń , e- mail: wzips@um.torun.pl
Telefon: sekretariat: 56 611 84 54


I. Podstawa prawna


  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r., poz. 409 z późn. zm.)

II. Zasady wpisu

Prezydent Miasta Torunia dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

1. Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP o ile wnioskodawcy taki numer nadano;

3) decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej , potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;

4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku,

lub

pozytywną opinię prezydenta miasta , określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;

5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

7) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

10) informację czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

2. Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.

3. Wnioski o wpis do rejestru, o wykreślenie z rejestru, o zmianę danych zawartych w rejestrze oraz decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego (w przypadku żłobków), pozytywną opinię prezydenta miasta (w przypadku klubów dziecięcych) są składne WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ za pomocą systemu teleinformatycznego.

4. Wnioski opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

5. Do wniosku dołącza się:

1) oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 3, w postaci elektronicznej lub

2) elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

III. Wymagane opłaty

Opłata za wpis do rejestru wynosi 25 zł. Należy ją wpłacić na numer rachunku bankowego

Urzędu Miasta Torunia, w Banku Millennium o numerze 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

lub w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 b.

IV. Termin i tryb realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Toruń , ul. Fałata 39

pokój nr 14

VI Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia.

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A