Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    WGK 10.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyp. ręczne
    WGK 10.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyp. kom.

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
WGK 10.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat: Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
Adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
Telefon: 56 611 83 41, 56 611 83 02 , 56 611 83 10, fax: 56 611 83 05, wgk@um.torun.pl


Podstawa prawna:

 • Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr 304/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 1769).


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przyjętym wzorem (dostępny w dwóch wersjach do pobrania);

 • w przypadku składania pierwszej deklaracji przez podmiot reprezentujący (np. biuro zarządzające nieruchomością) należy załączyć kserokopię umowy o zarządzanie (pełnomocnictwo);

 • w przypadku składania deklaracji przez podmiot reprezentujący na podstawie pełnomocnictwa – należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 (z obowiązku wniesienia opłaty skarbowej jest zwolnione pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu).


UWAGA!

Jeżeli przy korzystaniu z aktywnego formularza druku deklaracji nie ma możliwości zapisu wypełnionego pliku, proszę sprawdzić czy posiadają Państwo program Adobe Reader w wersji XI lub nowszy.


Wymagane opłaty:

 1. Złożenie deklaracji - Brak opłat;

 2. Złożenie kserokopii umowy o zarządzanie nieruchomością – Brak opłat;

 3. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – Opłata skarbowa 17,00 zł (należy wnosić na konto: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799)

 • z obowiązku wniesienia opłaty skarbowej jest zwolnione pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Niezwłocznie – weryfikacja danych zawartych w deklaracji oraz informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych

ul. Legionów 220, 87-100 Toruń

Parter - sala B, pierwsze piętro - pokój nr 20

Tel.: 56 611 83 04, 611 83 30, 611 83 02, 611 83 41

e-mail: odpady@um.torun.pl

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


Uwagi:

 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).


 • Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy).


 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 w/w ustawy).


 • Ustalona w złożonej deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje bezterminowo, tj. do momentu:


- złożenia korekty deklaracji (w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty), lub

- uchwalenia nowych stawek opłaty przez Radę Miasta Torunia (w takim przypadku właściciele nieruchomości zostaną pisemnie zawiadomieni o nowej wysokości opłaty).

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta Torunia informuje, że przetwarza dane osobowe wpisane przez Państwa w deklaracji w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, mający siedzibę w Toruniu, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.

Podanie danych osobowych celem zamieszczenia ich w zbiorze jest obowiązkowe (za wyjątkiem danych oznaczonych "pole nieobowiązkowe"), a obowiązek ich podania wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Urzędzie Miasta Torunia, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 
   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A