Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
WK 1.38
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 09 - umawianie terminu rejstracji; 56 611 88 50 - sekretariat sala operacyjna na I piętrze

Uwaga – ważna informacja !


  • pojazdy zarejestrowane na terenie Polski, które zostały zakupione lub sprzedane w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegają zgłoszeniu odpowiednio nabycia lub zbycia w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia faktury (dotychczas termin ten wynosił 30 dni),

  • złożenie wniosku o rejestrację pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski jest równoznaczne ze zgłoszeniem jego nabycia,

  • w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia nabycia pojazdu, Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

  • zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do Wydziału Komunikacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię umowy lub faktury.

  • Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

 

Podstawa prawna

·§25 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm )

· § 2 ust 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z  20016r.  poz. 1088 z późn. zm )

Dokumenty od wnioskodawcy 

· Rejestracja nowego pojazdu – zgodnie z kartą WK 1.3

· Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy – zgodnie z kartą WK 1.2

· Przerejestrowanie pojazdu – zgodnie z kartą WK 1.1

· Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek – zgodnie z kartą WK 1.36

· Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież) – zgodnie z kartą WK 1.11

· Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie) – zgodnie z kartą WK 1.10

II. Wymagane opłaty

· Zgodnie z w/w kartami informacyjnymi
 opłata komunikacyjna na konto:
33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

 

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel. 56-6118867, 56-6118868 ;sala operacyjna na I piętrze

V. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

VI. Uwagi 

Wniosek składa się do właściwego organu rejestrującego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – elektroniczna skrzynka podawcza www.esp.pwpw.pl

 

Wniosek powinien być opatrzony podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym .

Do wniosku właściciel pojazdu dołącza zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ( teksty drukowane czarno-białe format wielostronicowy PDF, rozdz. 150 dpi, rękopisy A4 do A3 wielostronicowy PDF rozdz. 200 dpi). wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

REJESTRACJA POJAZDU

Osoba składająca wniosek elektroniczny przesyła za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe, oryginały wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Organ rejestrujący wyznacza właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej (istnieje możliwość wysłania ich pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu).

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu (istnieje możliwość wysłani a tych dokumentów pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu).

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do przekazania oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane, wyznaczając termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. Przekazanie tych dokumentów i tablic może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną, przesłać właścicielowi pojazdu pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne oraz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu – pocztą za potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela pojazdu.

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Przekazanie tych dokumentów i tablic może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju, także do odbioru unieważnionego dowodu rejestracyjnego (istnieje możliwość wysłania ich pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu).

 

 

 

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A