Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
WK 1.37
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50

Podstawa prawna

 • § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.231 z późn. zm);

 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Wniosek składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

  • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);

  • fotografia – jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,

  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T;

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową w postaci pliku JPEG; przestrzeń barw: sRGB (zdjęcie kolorowe); głębia kolorów: 24 bity; rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli; rozmiar pliku nie większy niż 100KB; kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

 Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

1) podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe dokumenty wymienione w punkcie I.

II. Wymagane opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta


III. Jednostka odpowiedzialna:
    Wydział Komunikacji
    Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
    pok. nr 4, telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
   56 611 88 56, 611 88 57, 611 88 69

IV. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji

V. Termin odpowiedzi:: 

 

Wydanie prawa jazdy w terminie do 14 dni

VI. Uwagi:

  Wniosek składa się do właściwego organu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – elektroniczna skrzynka podawcza: www.esp.pwpw.pl 


 
   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A