Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego - otwarty konkurs ofert Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy
WKSiI 15.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56-611 87 47

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)   
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

    Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w postępowaniu konkursowym jest każdorazowo określany w szczegółowych ogłoszeniach konkursowych, publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Ogłoszenia PMT).

II. Wymagane opłaty

    Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

    Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy po 15 listopada danego roku - na rok następny (ogłoszenia mogą ukazać się po złożeniu projektu budżetu miasta Torunia).

Termin składania ofert:


  Szczegółowe warunki i terminy składania ofert są każdorazowo określone w regulaminie konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Torunia.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji - koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zbiorcze przygotowanie konkursów, we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT.
 Adres koordynatora: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
    tel. 56 611 87 47

V. Tryb odwoławczy


    Nie przysługuje

Uwagi:

Informacje na temat aktualnych ogłoszeń konkursowych, obowiązującej procedury udzielania organizacjom dotacji, adresy kontaktowe poszczególnych wydziałów oraz wszelkie inne informacje dotyczące współpracy miasta z trzecim sektorem, umieszczone są w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl.

    Warunkiem przystąpienia do konkursu (nie dotyczy konkursów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, pomocy społecznej oraz zdrowia publicznego) jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu).

    GENERATOR OFERT jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego (nie dotyczy konkursów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, pomocy społecznej oraz zdrowia publicznego).

    Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.

    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl.

    W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A