Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wzór karty oceny oferty i wniosku o wynajem i użyczenie organizacji lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
    Wniosek o przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym

Przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym
WKSiI 15.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56-611 87 47

I. Podstawa prawna:

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia przyjęty Zarządzeniem  nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października  2013 r. z późn. zm.
 • Zarządzenie PMT 149/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym

II. Wymagane dokumenty:

 •  oferta - w przypadku otwartych naborów na wynajem lokalu administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu / wniosek – w przypadku wynajmu lub użyczenia pozostałych gminnych lokali użytkowych
 • aktualny odpis z rejestru (wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl)
 • aktualny statut
 • sprawozdanie finansowe za ostatni zatwierdzony rok obrotowy
 •  sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok.

III. Opłaty:
Nie pobiera się.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
 •  otwarte nabory ofert na wynajem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu:
-  Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarte nabory ofert cztery razy w roku - ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Ogłoszenia PMT) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl
- szczegółowe warunki i terminy składania ofert są każdorazowo określone w regulaminie naboru ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Torunia
-  informacja o wynikach naboru publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Ogłoszenia PMT) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl

 •     wnioski o wynajem lub użyczenie pozostałych gminnych lokali użytkowych rozpatrywane są w terminie 30 dni - informacja o rozpatrzeniu wniosku publikowana jest w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl

V. Jednostka odpowiedzialna

    Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z jednostkami UMT oraz jednostkami gminy

    Adres koordynatora: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
    tel. 56 611 87 47

VI. Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego. Ofertę/wniosek można złożyć ponownie.

VII. Uwagi:
Informacje na temat aktualnych ogłoszeń o otwartych naborach ofert na wynajem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu oraz obowiązującej procedury przyznawania organizacjom gminnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym umieszczone są w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl (zakładka „Miejskie lokale dla NGO, zasady wynajmu lokali”).

Załączniki:

    Wzór oferty/wniosku organizacji pozarządowej na najem/użyczenie gminnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

    Wzór karty oceny oferty/wniosku na wynajem/użyczenie lokalu użytkowego z zasobów Gminy Miasta Toruń w trybie bezprzetargowym


   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A