Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Oswiadczenie (formularz nr 2)
    Formularz 1.

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu
WOL 13.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Ochrony Ludności
Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Ludności Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100, Toruń Telefon: 56 611 93 00 056-611 93 00; tel/fax. 56-611 93 17; e-mail: wol@um.torun.pl Andrzej Rabuszak, pok. 63a , ul. Wały gen. Sikorskiego 8 , tel. 56-611 87 58

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 2077) ;
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm).
3. Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044 - tekst jednolity)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o udzielenie ulgi (załącznik nr 1 do procedury).
2. Oświadczenie o sytuacji materialnej (załącznik nr 2 do procedury)
 3. Dodatkowe dokumenty:
1) od osoby uczącej się - dokument potwierdzający ten fakt (oryginał lub kopia);
2) od osoby bezrobotnej zarejestrowanej - zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające jej status (oryginał lub kopia);
3) od osoby bezrobotnej niezarejestrowanej - zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego lub kopia PIT za ostatni rok rozliczeniowy;
4) od osoby pracującej oraz pobierającej świadczenia rentowe lub emerytalne - dokument potwierdzający uzyskiwany dochód.

 Załączniki do procedury:

1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu;
 2. Oświadczenie o sytuacji materialnej

Opłaty:

 Opłata skarbowa od wydanej decyzji wynosi 10 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłata skarbowa – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 Forma załatwienia
Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia:

 
W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta Torunia Wydziału Ochrony Ludności w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy (klienta):

1. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
2. W przypadku udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niespłacenie którejkolwiek z rat spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego i poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.
3. W przypadku udzielenia ulgi w formie przesunięcia terminu zapłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niedotrzymanie terminu spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A