Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjatkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
WŚiZ 6.36
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Zieleni
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93


Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 35 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z2016, poz. 1131)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr  288, poz. 1696)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.z2015 poz. 964);

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
  • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane
  • 2 egz. projektu wykonanego zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. nr 288, poz. 1696; Dz.U.z2015 poz. 964)
II. Wymagane opłaty:
  • za wydanie ww. decyzji 10 zł, stawka wg cz. II, pkt 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783)
  • za pełnomocnictwo 17 zł, na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783)

Opłatę skarbową można uiścić:
przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Torunia
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
wpłata na rachunek Urzędu Miasta Torunia w banku Millenium nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Uwaga: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy

III. Termin i tryb odpowiedzi:
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Geolog Powiatowy
Wydział Środowiska i Zieleni
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 86 38, pok. nr 1, p. dr Halina Pomianowska

V. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A