Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji

Wydanie dewcyzji zatwierdzającej dokumentację złóż kopalin, hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską
WŚiE 6.12
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 2, p. dr Halina Pomianowska (Geolog Powiatowy)
Telefon: 56 611 86 93 ; wsie@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 35 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 35 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U.z2014 poz. 596)
 •   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015, poz. 987)

    Dokumenty od wnioskodawcy:

    Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji złóż kopalin, hydrogeologicznej lub geologiczno – inżynierskiej, złożony przez podmiot, który sfinansował jej wykonanie

 •     4 egz. dokumentacji geologicznej wykonanej zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U.2014 poz. 596) lub Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015, poz. 987)
 •   4 egz. dokumentacji w wersji elektronicznej


    Wymagane opłaty:

 •     za wydanie ww. decyzji 10 zł, stawka wg cz. II, pkt 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783)
 •     za pełnomocnictwo 17 zł, na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783)

Opłatę skarbową można uiścić:

 •     przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Torunia

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 •     wpłata na rachunek Urzędu Miasta Torunia w banku Millenium


nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Uwaga: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy

    Termin i tryb odpowiedzi:

    załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku

    sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku

    Jednostka odpowiedzialna:

Geolog Powiatowy

Wydział Środowiska i Ekologii

ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń

Tel. 56 611 86 38, pok. nr 2, p. dr Halina Pomianowska

wsie@um.torun.pl
    Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A