Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
WŚiE 6.11
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 2, p. dr Halina Pomianowska (Geolog Powiatowy)
Telefon: 56 611 86 93 , 56 611 86 38; wsie@um.torun.pl


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 35 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 35 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.z2015 poz. 964);


I. Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, likwidacji otworu wiertniczego
2. 2 egz. projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska wykonanej zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. nr 288, poz. 1696; Dz.U.z2015 poz. 964)

II. Wymagane opłaty:

Brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.z 2016 r., poz. 35), rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót, starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.
Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
a/ sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;
b/ projekt robót geologicznych nie odpowiada wymogom prawa.

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Ekologii
Geolog Powiatowy
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 86 38, pok. nr 2, p. dr Halina Pomianowska
wsie@um.torun.pl
V. Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

VI. Uwagi:
Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.z 2016 r., poz. 35), w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, sporządza się dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust.2 pkt 4 i przekazuje w 3 egz. odpowiednio organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A