Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
WŚiE 6.7
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 2, p. dr Halina Pomianowska (Geolog Powiatowy)
Telefon: 56 611 86 93 ; wsie@um.torun.pl

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 35 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 35 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015, poz. 987)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 tekst jednolity).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej :
a. stan prawny nieruchomości w granicach, których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,
b. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni) w granicach, której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
c.  czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
d. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
e. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
f. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
g.  złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
h.  wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
i. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia,
j. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
k. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
l. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.

Wymagane opłaty:
- 616 zł opłata skarbowa za udzielenie koncesji, stawka wg cz. II, pkt 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783 ze zm.)
- za pełnomocnictwo 17 zł, na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2015r., poz. 783 ze zm.).
Opłatę skarbową można uiścić:
przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Torunia
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
wpłata na rachunek Urzędu Miasta Torunia w banku Millenium
nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
 Uwaga: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy

Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji
1. Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z  odpowiednich rejestrów,
2.  Informacje o przeznaczeniu nieruchomości w granicach, których ma być wykonywana  zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
3. Dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie  niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz  kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
4. Prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej w granicach, której ma  być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą  odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Termin i tryb odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikających z winy organu.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Geolog Powiatowy
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 86 38, pok. nr 2, p. dr Halina Pomianowska
wsie@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję


Sposób odbioru:
- osobiście w Wydziale Środowiska i Ekologii UMT, pokój nr 7
- za pośrednictwem poczty

 

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A