Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o dotację ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na pracach, w wyniku których usuwane będą materiały budowlane zawierające azbest na terenie Torunia

Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
WŚiE 6.10
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 3
Telefon: 56 611 86 93 ;56 611 87 82; wsie@um.torun.plPodstawa prawna

 • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)

 • Uchwała nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasta Toruń

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o dofinansowanie

 • potwierdzone przez Wydział Architektury i Budownictwa UMT zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac budowlanych, w wyniku których usuwane będą materiały zawierające azbest

 • kopia umowy z wykonawcą, zawierająca:

 1. termin rozbiórki;

 2. powierzchnię płyt i przypuszczalną ilość powstałych podczas rozbiórki odpadów;

 3. należność za rozbiórkę i unieszkodliwienie płyt azbestowych;

 4. miejsce unieszkodliwienia odpadów;

 5. deklaracja wykonawcy o obowiązku dostarczenia zleceniodawcy karty przekazania odpadów niebezpiecznych;

 • zgoda właściciela obiektu na realizację inwestycji

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 2 miesięcy

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 87 82, pok. nr 3, wsie@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Nie ma

VI. Uwagi:
Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna

 
   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A