Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zawiadomienie o wprowadzenie organizacji ruchu uproszczony.
    Wniosek o zmiane terminu wprowadzenia organizacji ruchu.
    Zawiadomienie o wprowadzenie organizacji ruchu.
    Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.

Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu.
WGK 10.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 10 fax. 56 611 83 05

Podstawa prawna:

  •  art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 t.j.)

  •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Wymagane dokumenty:
1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1. Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
- Parametry geometrii drogi;
3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w  przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres  planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
7. Nazwisko i podpis projektanta.Do wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, wg załączonego wzoru (Wniosku) należy dołączyć:
1. Projekt organizacji ruchu – 2 egz.
2. Opinię Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.
3. Opinię Komendy Miejskiej Policji w Toruniu – w
przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,
wojewódzką lub krajową.
4. Opinie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu – w przypadku zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
- Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu składa się w sekretariacie jednostki.
- Termin rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wynosi do 30 dni od daty założenia projektu z możliwością przedłużenia terminu z uwagi na złożoność tematu w porozumieniu z projektantem.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 10,
fax. 56 611 83 05

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

VI. Uwagi:
Nie maBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A