Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
WŚiE 6.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 3
Telefon: 56 611 86 93 ; wsie@um.torun.plPodstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz. 1223 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji zawierający:

 • oznaczenie prowadzącego instalację i jego adres zamieszkania lub siedziby,

 • informację o tytule prawnym instalacji,

 • informację o rodzaju instalacji oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji,

 • informację o rodzajach wykorzystanych materiałów, surowców i paliw oraz o wielkości produkcji,

 • wykaz substancji, które mają być objęte zezwoleniem,

 • proponowane procedury monitorowania wielkości emisji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

 • pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (pozwoleń tych nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia),

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82,00 zł i jest płatna z chwilą złożenia wniosku

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku

 • sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku


IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12
tel. 56 611 86 35, pok. nr 3
, wsie@um.torun.pl
V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji

VI. Uwagi
brak


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A