Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o rejestrację pojazdu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
WK 1.36
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu:566118876

Podstawa Prawna
 • Art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1990 z późn. zm.)
 • §18 ust 2, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz.2355 z późn. zm )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 689 z późn. zm.) 
I. Dokumenty od wnioskodawcy
W przypadku wywozu za granicę
 • wniosek o rejestrację czasową wg załączonego wzoru
 • dowód własności pojazdu
 • karta pojazdu, jeśli była wydana
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne
W przypadku odbioru pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP
 • dowód własności pojazdu
W przypadku konieczności wykonania badania technicznego
 • jeżeli przed pierwszą rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub na nowego nabywcę pojazdu zakupionego w kraju dokumenty wg procedury 1.33 (Rejestracja pojazdu z zagranicy) lub 1.34 (Przerejestrowanie pojazdu),
 • pojazdu zarejestrowanego należy zdać do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny.
II. Wymagane opłaty
W przypadku wywozu za granicę
 • na samochód - 80 zł (2 tablice)
 • na przyczepę - 40 zł (1 tablica)
 • na motocykl - 40 zł (1 tablica)
 • na motorower - 30 zł (1 tablica)
Opłata w pozostałych przypadkach
 • na samochód - 30 zł (2 tablice)
 • na przyczepę - 15 zł (1 tablica)
 • na motocykl - 12 zł (1 tablica)
 • na motorower - 12 zł (1 tablica)
 • pozwolenie czasowe - 18,50 zł
 • nalepki na tablice tymczasowe - 12,50 zł (samochód)
 • nalepki na tablice tymczasowe - 6,25 zł (przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl, motorower)
 • opłata ewidencyjna na pozwolenie czasowe - 0,50 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic tymczasowych - 0,50 zł
 Urząd Miasta Torunia
opłaty komunikacyjne 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086
Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Aby załatwić sprawę, należy uprzednio zapisać się na dzień i godzinę osobiście - I piętro stan. 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres wk@um.torun.pl.. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

V. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

VI. Uwagi
Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale.
   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A