Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularze wniosków + klauzula

Dzierżawa gruntów - z wyłączeniem pasów drogowych
WGN 9.11
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Ewidencji i Dzierżaw
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 86

Podstawa prawna:

 • Art. 693-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego,

 • Art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121),

 • Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a"’, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

 • Uchwała nr 920/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r.
  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń, Uchwała nr 896/10 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek według załączonego wzoru zawierający:
- aktualne oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów
- położenie nieruchomości
- powierzchnię dzierżawy
- cel dzierżawy

Załączniki do wniosku:

- kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej
-w przypadku planowanej inwestycji kserokopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości wnioskowanej do dzierżawy (w przypadku cyrków i wesołych miasteczek - oświadczenie o ilości miejsc
w namiocie lub na urządzeniach stanowiących wyposażenie wesołego miasteczka).

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się.

III. Termin i tryb realizacji:

Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiący mienie Gminy Miasta Toruń, reguluje Uchwała nr 920/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010r. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Toruń mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 10 lat lub na czas nieoznaczony, w zależności od stanu faktycznego przy uwzględnieniu interesu społecznego i gospodarczego Gminy, w tym potrzeb inwestycyjnych oraz obowiązków związanych z realizacją zadań publicznych. Natomiast wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 10 lat wymaga podjęcia odrębnej indywidualnej Uchwały Rady Miasta Torunia. Dzierżawców i najemców gruntów wylania się w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lub ograniczonego, co do podmiotu bądź w trybie bezprzetargowym. Uchwała nr 896/10 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2010r. szczegółowo określa sytuacje,
w których Prezydent Miasta może wydzierżawić grunt bezprzetargowo, mianowicie:
wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń, gdy
o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości ubiega się jeden podmiot, a umowa będzie:

1) dotyczyć nieruchomości:

 1. w stosunku, do której przeprowadzono dwa przetargi na dzierżawę lub najem zakończone wynikiem negatywnym,

 2. udostępnianej pod lokalizację tablicy lub urządzenia reklamowego;

2) zawierana z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą innej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy w ramach zmiany lokalizacji, w zamian za wydanie dotychczas dzierżawionej lub najmowanej nieruchomości;

3) dotyczyć nieruchomości będących we władaniu innych podmiotów, gdy umowa zawierana jest:

 1. z posiadaczem nie legitymującym się tytułem prawnym do korzystania
  z nieruchomości zabudowanej obiektami i urządzeniami budowlanymi, jeżeli zostały wybudowane lub nabyte przez posiadacza gruntu,

 2. z nabywcą nakładów w odniesieniu do nieruchomości, na której dotychczasowy dzierżawca lub najemca bądź jego poprzednik prawny poczynił za zgodą wydzierżawiającego lub wynajmującego nakłady,

 3. ponownie z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą, który wywiązywał się z postanowień dotychczasowej umowy,

 4. z osobą posiadającą nieruchomość bez zawarcia pisemnej umowy dzierżawy lub najmu, która wnosi na rzecz Gminy opłaty za korzystanie
  z nieruchomości,

 5. z osobą bliską, w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami, dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy;

4) dotyczyć nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości będących w posiadaniu osoby, z którą zawierana jest umowa:  

 1. jeżeli nie mogą być zagospodarowane, jako samodzielne nieruchomości, celem uzupełnienia posiadanej nieruchomości,

 2. pod ogródek letni, wyłącznie przy prowadzonym lokalu;

5) dotyczyć nieruchomości udostępnianej:

 1. osobie, która prowadzi działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą lub sportowo – turystyczną na cele statutowe niezwiązane z działalnością zarobkową,

 2. przedsiębiorcą będącym właścicielem urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 kc, w tym operatorem publicznym linii kablowych telekomunikacyjnych oraz z podmiotem współkorzystającym na cele budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kc oraz urządzeń z nimi związanych w szczególności trafostacji, stacji redukcyjnych gazu, centrali telefonicznych;

6) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Miasta Torunia właściwej do spraw gospodarki komunalnej.

Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, dotyczy również nieruchomości przekazanych w trwały zarząd lub na podstawie innego tytułu prawnego jednostkom organizacyjnym Gminy nieposiadającym osobowości prawnej.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
tel. 056-611 85 43

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

VI. Uwagi:

Przyjmując dokumenty od wnioskodawcy Wydział Gospodarki Nieruchomościami potwierdza zgodność kserokopii z oryginałem; powyższe potwierdzenie nie dotyczy dokumentów potwierdzonych notarialnie lub przez organ, który je wydał.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A