Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4090668
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie prawa jazdy (strona 2)
    Wniosek o wydanie prawa jazdy (strona 1)
    Wniosek o wydanie prawa jazdy (dwustronny)
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów
WOM 1.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń pok. nr 4
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat


Ewidencji Pojazdów i Kierowców


Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4, tel. , telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:

611 88 57, 611 88 69

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Podstawa prawna

 •  Art. 10 - 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)

 • § 9  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 z późn. zm)

 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru;

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T;

  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa jazdy, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 • Wydanie prawa jazdy po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu:

  • wniosek o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia wg obowiązującego wzoru;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5. (w przypadku, gdy nie ma możliwości zwrotu dotychczasowego prawa jazdy)*

 • Wydanie prawa jazdy osobie posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez tego ograniczenia -– wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.*

Do wglądu dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego. Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wydanie prawa jazdy w terminie do 14 dni, od dnia zdania egzaminu państwowego.

IV. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

V. Uwagi

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku ubiegania się o prawo jazdy po raz pierwszy) lub przed przystąpieniem do egzaminu (w przypadku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji lub likwidacji ograniczenia). Strona – po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.

 • Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.

 • Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


*FOTOGRAFIA

powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A