Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zalącznik nr 2 do wniosku
    Wniosek
    Zalącznik nr 1 do wniosku

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Torunia
WPiT 15.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Promocji i Turystyki
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56-611 87 85

Podstawa prawna
1. Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1553),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Toruń

1. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 1 do wniosku).

2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 2 do wniosku).

3. Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:

a) nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz numer wpisu o ile taki posiadają.

b) numer NIP.

II. Wymagane opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom

III. Forma i termin załatwienia sprawy
W terminie 7 dni

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Promocji i Turystyki
Referat Turystyki
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 83 61

V. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

VI. Uwagi
1. Na terenie Gminy Miasta Toruń ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Prezydent Miasta Torunia. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

    Dokumentację należy złożyć:
    - w sekretariacie Wydziału Promocji i Turystyki, pok. 35, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
    - za pośrednictwem poczty na adres Urzędu,
    - w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia:
    a) ul. Dziewulskiego 38,
    b) ul. Grudziądzka 126 b,
    c) ul. Poznańska 52 (DOM MUZ),
    d) ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
    e) ul. Broniewskiego 90.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Wydziału Promocji i Turystyki o następujących zmianach:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby miejsc noclegowych,
- zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A