Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie szczątków powstałych w wyniku spalenia
    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok

Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do miejsca pochówku - wydanie zezwolenia
WŚiZ 6.27
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Zieleni
Referat: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93 , 6118342, e-mail: wsiz@um.torun.plPodstawa prawna:

    - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)

    - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153 z późn. zm.)

    - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

    Sprowadzenie zwłok

    - wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok

    załączniki:

        - akt zgonu wraz z tłumaczeniem na język polski

       - dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu, choroby zakaźnej, wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie chorób zakaźnych… (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)

    Sprowadzenie szczątków

  -   wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie szczątków

  -  zaświadczenie o kremacji zwłok wraz z tłumaczeniem na język polski

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni

IV.Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Zielni

Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12

Tel. 56 611 86 60, pok. nr 5, p. Joanna Tyczyńska


V. Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

VI. Uwagi:
We wniosku o wydanie zezwolenia należy podać:

   - nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

  -  datę i miejsce zgonu,

 -   miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

 -   miejsce pochówku,

  -  środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie

 -   nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy

Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich powinien spełniać wymogi sanitarne - posiadać opinię sanitarną wydaną przez właściwego miejscowo Inspektora Sanitarnego ze względu na siedzibę zakładu dokonującego przewozu zwłok albo szczątków ludzkich.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.  

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A