Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy (.doc)

Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do miejsca pochówku - wydanie zezwolenia
WZiPS 12.8
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 54

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1473).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r.  Nr 249, poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy.

Załączniki do wniosku:

1) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon zawierający przyczynę zgonu oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub w tłumaczeniu potwierdzonym przez Konsula RP,

2) w przypadku braku przyczyny zgonu w akcie zgonu (lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon) należy dostarczyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu,

3) oryginał pełnomocnictwa, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok wraz dowodem z uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest wolne od opłat.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
tel. 56 61 18 462 lub 56 61 18 454

Inne istotne informacje

 1. Zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich może wystąpić:

  1) rodzina osoby zmarłej - małżonek, krewni zstępni /dzieci, wnuki, prawnuki/ i wstępni /rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ oraz krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa /rodzeństwo, wuj, bratanek, bracia cioteczni/ powinowaci w linii prostej do 1 stopnia /teść, teściowa/;

  2) właściwy organ wojskowy w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej;

  3) organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne w stosunku do zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa;

  4) osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochowania zwłok.

 2. Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 3. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej zezwolenie na przewóz zwłok nie może być wydane przed upływem 2 lat od daty zgonu (art. 9 ust. 3a ww. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

 4. Środek transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich musi spełniać wymagania zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 5. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 6. Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść na konto na konto Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium, o/Toruń: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799, tytuł przelewu: opłata za pełnomocnictwo - zezwolenie na sprowadzenie zwłok pana/i Imię i Nazwisko.


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych /wynikających z treści wniosku/ przetwarzanych w Urzędzie Miasta Torunia jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Torunia, tj. wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/ w celu ułatwienia kontaktu.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Toruń przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Torunia.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych łub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
b) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, także w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
b) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
6) prawo do przenoszenia danych - w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Torunia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

/-/


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A