Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Wytwarzanie odpadów oraz sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami - przedłożenie informacji
WGK 10.12
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 10 , 611 83 41, 611 83 02, e-mail: wgk@um.torun.pl

W związku z wejściem w życie w dniu 23.01.2013 r. przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) likwidacji ulega obowiązek przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami. Zgodnie z art. 231 ust.2 tej ustawy złożone na podstawie przepisów dotychczasowych – tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) informacje o wytwarzanych odpadach tracą ważność z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzgodnienia sposobu postępowania z powstającymi odpadami wyłącznie poprzez uzyskanie pozwolenia na wytarzanie odpadów na podstawie przepisu art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), przy czy obowiązek ten dotyczy sytuacji wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości ponad 1000 kg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w ilości powyżej 5 tyś Mg (ton), powstających w związku z eksploatacją instalacji.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A