Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 25.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4094656
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Odpady - udzielenie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów
WGK 10.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 10 , fax: 56 611 83 05, e-mail: wgk@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 922 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek powinien zawierać informacje o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach, w tym:

  • numer NIP posiadacza odpadów,

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania (określić kod odpadu zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),

 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (adres nieruchomości, numer działki geodezyjnej wraz ze wskazaniem tego miejsca na planie sytuacyjnym),

 • opis miejsca magazynowania odpadów przed procesem przetwarzania , (w tym wymiary instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, charakterystyka miejsca zbierania odpadów – wielkość powierzchni magazynowej przeznaczonej do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, rodzaj posadzki, istniejące studzienki kanalizacyjne i ewentualne miejsce odprowadzenia ścieków z powierzchni magazynowej),

 • określenie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,


 • określenie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, • określenie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;


 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód spowodowanych działalnością w zakresie gospodarowania odpadami (nie dotyczy odpadów obojętnych). Wysokość roszczeń stanowi iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń, określonej w rozporządzeniu ministra środowiska.


Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Forma i wysokość zabezpieczenia zostanie określona w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia, o którym mowa wyżej.

  • opis sposobu magazynowania – (luzem –w tym przypadku należy określić wysokość pryzmy, jej powierzchnię oraz kubaturę, w pojemnikach, workach, innych opakowaniach magazynowych, itp., oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów,

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania odpadów, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;

  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność była prowadzona,

  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania (organ wydaje zezwolenie w drodze decyzji na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat),

Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163 art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny,

- za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm),

  • oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach,

  • oświadczenie posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna o tym, że w stosunku do tej osoby lub podmiotu w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194,

  • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

Oświadczenia, o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 • w przypadku zamiaru zbierania odpadów palnych - operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione w postaci postanowienia przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620),

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów;

Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, odbywać się może wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

 Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

 • kserokopię odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

 • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP;

 • kopię decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia związanego z przetwarzaniem odpadów (nie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub przypadku, gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie;

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów są wydawane po:

 1. przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska (nie dotyczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczącego przygotowania do ponownego użycia).

 2. przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym (nie dotyczy przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia oraz w przypadku przetwarzania odpadów niepalnych),

Po przeprowadzeniu kontroli w/w podmioty wydają postanowienie opiniujące spełnienie wymagań.

W przypadku negatywnej opinii w/w podmiotów organ odmawia udzielenia zezwolenia.Wymagane opłaty:

 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - opłata skarbowa 616,00 zł

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (bez uwzględnienia terminów wynikających z konieczności uzupełnienia wniosku) .

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
pokój nr 20
Telefon: 56 611 83 41
e-mail:
odpady@um.torun.plTryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A