Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - zezwolenie na prowadzenie działalności
WGK 10.7
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 10 , 611 83 04, 611 83 30, e-mail: wgk@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 7 ust. 1, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.);

  • Uchwała Rady Miasta Torunia Nr 548/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 2064);

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827).


Dokumenty od wnioskodawcy:


  • Wniosek, który powinien zawierać informacje o których mowa w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

  • Zapewnienie spółki Toruńskie Wodociągi o gotowości przyjęcia ścieków przez stację zlewną;

  • Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

  • Kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON;

  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799;

  • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.


Wymagane opłaty:

Zezwolenie - opłata skarbowa 107,00 zł.


Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych

ul. Legionów 220, 87-100 Toruń

Parter - sala B

tel. 56 611 83 04

e-mail: odpady@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A