Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek.
    Wniosek.
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Przerejestrowanie pojazdu
WK 1.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50 ,56 611 88 67

 Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - link

Podstawa prawna

 • Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 1990 z późn. zm)
 • § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016r. poz. 689  z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o rejestrację według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Dowód własności pojazdu
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty
 • Polisa OC - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego

II. Wymagane opłaty

 • 180,50 (z wymianą tablic rejestracyjnych),
 • 121,50 (z wymianą tablicy - motocykle, przyczepy, ciągniki rolnicze);
 •  111,50 (z wymianą tablicy - motorowery)
 • 81,50 bez wymiany tablic rejestracyjnych (wszystkie pojazdy)
  Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8; nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086” 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68

V. Tyb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Torunia

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A