Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska - wygaśniecie pozwoleń
WŚiE 6.6
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93 , e-mail: wsie@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  •   Art. 193 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek prowadzącego instalację

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 60 dni

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 86 93, pok. 3, e-mail: wsie@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

VI. Uwagi:

Postępowanie może być prowadzone z urzędu w następujących przypadkach:

  •  po upływie czasu, na jaki pozwolenie zostało wydane;
  •  gdy prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata;
  • gdy prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A