Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 25.05.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza- zgłoszenie
WŚiE 6.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 3
Telefon: 56 611 86 93 , e-mail: wsie@um.torun.pl


Podstawa prawna:

 • Art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 9.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000)

 1.  Dokumenty od wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska wniosek powinien zawierać wszystkie informacje o których mowa w w ust. 2 pkt 1 – pkt 8. W tym informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami - w zwiazku z tym zapisem należy udokumentować czy eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska (art. 152 ust 4 i 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska).

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

 • adres zakładu na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

 • czas funkcjonowania instalacji (ilość dni tygodnia oraz godziny)

 • wielkość i rodzaj emisji;

 • opis stosowanych metod ograniczania emisji;

 • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

 • wykaz źródeł emisji , instalacji , środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz.1070);

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

II. Wymagane opłaty:
Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko wynosi 120 zł płatna z chwilą dokonania zgłoszenia

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach następuje wydanie decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, Wały gen. Sikorskiego 12
tel. 56 611 86 35, pok. nr 3 , wsie@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

VI. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wniosek pozostaje nie rozpatrzony, jeżeli wnioskodawca nie zgłosi się w celu uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A