Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 25.05.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - udzielenie pozwolenia
WŚiE 6.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 3
Telefon: 56 611 86 93 , e-mail: wsie@um.torun.pl


Podstawa prawna
 • Art. 181 ust.1 pkt 2, art.184, art.220 i art. 221ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
 • wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 184 ust. 2 i 4 oraz w art. 221 ust.1. w/w ustawy
Do wniosku należy dołączyć:
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego), jeżeli prowadzącym instalację nie jest osoba fizyczna,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
 • informację o kategorii przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),
 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
 • dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
II. Wymagane opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
1. od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), w wysokości 506 zł,
2. od pozostałych podmiotów w związku z prowadzona działalnością gospodarcza,  w wysokości 2011 zł,
Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:
1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia,
2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia,
3. dla pozostałych zmian – 10 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.

IV. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii Toruń,
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
tel. 56 611 86 35, pok. nr. 3, wsie@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

VI. Uwagi:*
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (nr faksu oraz e-mail),
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informacje o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku.
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U z 2017 r. poz. 1056, z późn. zm.),
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 • aktualny stan jakości powietrza,
 • określenie warunków meteorologicznych,
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informacje o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia. Informacje powyższe powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • wskazanie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
 • informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych (maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach),
 • informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie również proponowany termin zakończenia tych działań,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji.
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A