Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
WK 1.35
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń 56 611 88 50
Telefon: 56 611 88 67,

Bezpośrednio odpowiedzialne osoby:
Paulina Bulsiewicz, pok. nr 12
Roman Kwiatkowski, pok. nr 12
Telefony: 56 611 88 59, 611 88 60, 611 88 81

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

 • Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców według załączonego wzoru, który zawiera:
 •  firmę przedsiębiorcy,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców, albo ewidencji działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca taki numer posiada) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
 • zakres prowadzonego szkolenia,
 • adres ośrodka – biura ośrodka szkolenia kierowców wraz z tytułem prawnym do lokalu, datą jego uzyskania i terminem obowiązywania,
 • adres sali wykładowej wraz z tytułem prawnym, datą jego uzyskania    i terminem obowiązywania,
 • wykaz pojazdów używanych do nauki jazdy wraz z ich numerami rejestracyjnymi  i określeniem rodzaju,
 • imiona i nazwiska instruktorów/wykładowców wraz z numerami ich uprawnień
II. Wymagane opłaty

Opłata wynosi 500,00 zł.

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem jego kompletności, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Stanowisko ds. nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 12, tel. (56) 611 88 59, (56) 611 88 81

V. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub 7dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

VI. Uwagi
wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale lub przesłać pocztą.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A