Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz wniosku + klauzula

Udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - z wyłączeniem pasów drogowych
WGN 9.8
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Ewidencji i Dzierżaw
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 86 e-mail: wgn@um.torun.pl


Podstawa prawna:

  • Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 121)

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia Nr 392 z dnia 02.12.2009 r. w sprawie udostępniania gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek według załączonego wzoru  zawierający: aktualne oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Wydział Geodezji
i Kartografii Urzędu Miasta Torunia, położenie nieruchomości, nazwa inwestycji pod lokalizację, której teren ma zostać udostępniony, podanie parametrów technicznych inwestycji tj. powierzchnię gruntu niezbędnego dla potrzeb realizacji inwestycji, długość inwestycji liniowej, powierzchnia urządzeń towarzyszących, prognozowany czas trwania inwestycji.

2. Mapa zagospodarowania terenu z naniesionym przebiegiem inwestycji w 2 egz.

3. Szkic z zaznaczoną powierzchnią terenu na czas realizacji inwestycji.

4. Mapa stanu prawnego lub mapa ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia.

5.Warunki techniczne wydane przez gestora sieci ( w przypadku budowy inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, modernizacji lub przebudowy).

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora, jeżeli wnioskodawca działa w jego imieniu.

         Dodatkowo, w celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosku, można dołączyć:

1. Decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, objętego inwestycją.

2. Opinię administratora nieruchomości, na której jest projektowana inwestycja.

3. Opinię Prezydenta Miasta Torunia w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (tzw. Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej).

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Termin realizacji wniosku od 1 do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Referat Ewidencji i Dzierżaw,
Tel. 56-611 85 90, 56-611 85 96, 56-611 85 28

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

VI. Uwagi:
Nie ma


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A