Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Użytkowanie wieczyste gruntów - bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
WGN 9.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Ewidencji i Dzierżaw
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 86 e-mail: wgn@um.torun.pl

Wniosek o rozłożenie na raty składać można do 17 marca roku, którego dotyczy rozłożenie na raty.

Podstawa prawna:

  • Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.)

I. Dokumenty składane przez wnioskodawcę (użytkownika wieczystego):

1. Wniosek o przyznanie bonifikaty (wg załączonego wzoru)

2. Załączniki do wniosku: wszelkie dokumenty poświadczające uzyskane dochody (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego) w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste:

  • w przypadku osób pracujących zawodowo – rozliczenie roczne (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie od pracodawcy,

  • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (braku świadczenia),

  • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodu bądź o nie składaniu zeznania podatkowego,

  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę – rozliczenie PIT-40 lub zaświadczenie z ZUS, ewentualnie odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy,

  • w przypadku osób pełnoletnich uczących się – zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów,

  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

4. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów przychodu.

II. Wymagane opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

III. Termin realizacji:

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być przyznana bonifikata.

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Referat Ewidencji i Dzierżaw

87-100 Toruń ul. Grudziądzka 126b

Tel. 56-611 85 87 – dotyczy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń

56-611 84 02 – dotyczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

V. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

VI. Uwagi:

1. Udzielona bonifikata jest bonifikatą jednorazową i dotyczy tylko tego roku kalendarzowego, w którym jest składany wniosek.

2.  Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członku gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1270) właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A