Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz wniosku + klauzula

Grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne - ustalenie odszkodowania
WGN 9.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Postępowania Administracyjnego
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 90 e-mail: wgn@um.torun.pl


Podstawa prawna

 • Art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

 • Art. 9a, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 132 ust. 1 i 2, art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)


I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • wniosek o odszkodowanie według załączonego wzoru

 • kserokopia ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
  o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 • ewentualnie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw spadkowych
  po zmarłym właścicielu nieruchomości oraz aktualne adresy spadkobierców.

II. Wymagane opłaty
Opłaty skarbowe:

 • wniosek – nie pobiera się,

 • 17 zł – pełnomocnictwo.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Wydanie decyzji administracyjnej do 30 dni po skompletowaniu materiałów
w sprawie, w tym również operatu szacunkowego określającego wartość gruntu zajętego pod drogę.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel. (56) 611 85 57, (56) 611 85 85

V. Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

VI. Uwagi
Wniosek można składać osobiście, w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej wgn@um.torun.pl.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A