Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
WGN 9.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Postępowania Administracyjnego
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 90 56 611 85 90, e-mail: wgn@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.)

  • Uchwała Nr 411/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 poz 2454)

  • Uchwała Nr 742/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Torunia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 895/10 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2010r., Nr 398/12 Rady Miasta Torunia z dnia 4 października 2012 r., Nr 800/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 135/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015 r.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych (według załączonego wzoru)

  • załącznik: kserokopia umowy najmu

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Termin udzielenia odpowiedzi 30 dni od dnia złożenia wniosku, termin realizacji wniosku: 3 - 6 miesięcy.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel.56-611 85 89, pok. 204

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

VI. Uwagi:

Wniosek można składać za pośrednictwem poczty, w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lub w Biurze Obsługi Mieszkańców na oryginalnych formularzach.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A