Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz

Sprzedaż gminnego lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy
WGN 9.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Postępowania Administracyjnego
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 90 e-mail: wgn@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121).

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.).

  • Uchwała Rady Miasta Torunia nr 790/01 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.

  • Uchwała Rady Miasta Torunia nr 850/01 z dnia 13 września 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek najemcy o wykup najmowanego lokalu użytkowego (według załączonego wzoru).

II. Wymagane opłaty:

Nie pobiera się.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Po skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku i przeprowadzenia wyceny lokalu, decyzje o przeznaczeniu lokalu do zbycia i ustalenia ceny sprzedaży podejmuje Prezydent Miasta Torunia w ciągu 3-4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Obrotu
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel: 56-611 85 82, pok. 202

V. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

VI. Uwagi:

Możliwość ubiegania o wykup lokalu przysługuje tym najemcom, którzy użytkują najmowane lokale przez okres co najmniej 2 lat (obszar Starego Miasta) lub roku (obszar poza Starym Miastem).

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A