Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
WZiPS 12.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 92 , fax: 56 611 88 99, e-mail: mzon@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1172 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2027 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681) 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (według załączonego wzoru ),

  • dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenia (historie chorób z poradni specjalistycznych oraz POZ, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań – opisy np. badanie wzroku, ultrasonograficzne – USG, rentgenogram – RTG, rezonans magnetyczny- RM, tomografia komputerowa – TK, testy psychologiczne oraz opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinie ze szkoły, ) – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

  • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (art 5 i art. 62 w/w ustawy) – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.,

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia co do zasady następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek wraz z dokumentacją medyczną składa osoba zainteresowana lub opiekun prawny – gdy osoba pełnoletnia jest ubezwłasnowolniona sądownie ( należy załączyć: postanowieniem sądu o ubezwłasnowolnieniu i zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego – kserokopie oryginały do wglądu)
Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień , przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia.

Zawiadomienie o konieczności uzupełnienia określa termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się osobę zainteresowaną lub jej opiekuna prawnego, nie później niż 7 dni przed posiedzeniem składu orzekającego.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS

Toruń, ul. Fałata 39, pokój nr 1

tel. 56 611 88 92,

fax: 56 611 88 99

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.

VI. Uwagi


Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

  • Druki wniosku można pobrać w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

  • Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień następuje na podstawie bezpośredniego badania.

  • Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień można wydać jeśli wnioskodawca posiada ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (art 5 i art. 62 w/w ustawy) i jednocześnie nie posiada ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A