Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób, które ukończyły 16 rok życia (.pdf)
    Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
WZiPS 12.7
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 92 , fax: 56 611 88 99, email: mzon@um.torun.plPodstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (tj. Dz.U. z 2020, poz. 426 ze zm.)

  •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2027 ze zm.)

  •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875 )

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (według załączonego wzoru),

  • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana ( według załączonego wzoru) wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

  • dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenia (historie chorób z poradni specjalistycznych oraz POZ, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań – opisy np. badanie wzroku, ultrasonograficzne – USG, rentgenogram – RTG, rezonans magnetyczny- RM, tomografia komputerowa – TK, testy psychologiczne oraz opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinie ze szkoły, ) – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia co do zasady następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku natomiast w przypadku wniosków składanych w celu kontynuacji ważnego orzeczenia termin załatwienia sprawy liczy się od pierwszego dnia po upływie ważności orzeczenia.

Wnioski w celu kontynuacji ważności orzeczenia należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed utratą ważności orzeczenia, załączając dokumentację zgromadzoną od ostatniego posiedzenia komisji.
Wniosek wraz z dokumentacją składa osoba zainteresowana, a w przypadku osób niepełnoletnich jej opiekun prawny – rodzic lub opiekun wyznaczony przez sąd.
W sytuacji osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej wniosek w jej imieniu składa opiekun prawny ustanowiony przez sąd, załączając jednocześnie decyzję sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego (kopię oryginał do wglądu).

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia. Zawiadomienie to określa termin złożenia brakującej dokumentacji wraz pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż 7 dni przed posiedzeniem składu orzekającego.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS


Toruń, ul. Fałata 39, pokój nr 1

tel. 56 611 88 92,

fax: 56 611 88 99

V. Tryb odwoławczy
Wnioskodawca, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, za pośrednictwem miejskiego zespołu , który orzeczenie wydał.
Miejski zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli miejski zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

VI. Uwagi
 Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

  • Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A