Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności
WZiPS 12.6
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 92 , fax: 56 611 88 99, e-mail: mzon@um.torun.pl Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1172 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2027 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o wydanie legitymacji (według załączonego wzoru),

  • kserokopia ostatniego prawomocnego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu (oryginał do wglądu),

Uwaga! Orzeczenie staje się prawomocne po 14 dniach od otrzymania orzeczenia wydanego przez I instancję lub po 30 dniach od otrzymania orzeczenia wydanego przez II instancję, jeżeli nie złożono od niego odwołania.

Orzeczenie staje się prawomocne także jeżeli w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania wnioskodawca złoży zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

  • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm (tło jasne, wyraźne, nie zniszczone);

  • dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

  • dowód uiszczenia opłaty 15 zł – tylko za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej,

  • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.,

II. Wymagane opłaty

1. Nie pobiera się opłaty za wystawienie
pierwszej legitymacji wydanej wg wzoru obowiązującego po 1 września 2017r. do ostatniego prawomocnego orzeczenia.

2. Opłata za wystawienie
duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej – 15 zł

Opłatę należy wpłacić na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium o numerze: 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401 lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b

Z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji (imię i nazwisko osoby składającej wniosek)


III. Termin i tryb realizacji

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

 
5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

 
10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie
ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Wniosek o wydanie legitymacji składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny/pełnomocnik/ osoba upoważniona.

Legitymację odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Przy odbiorze legitymacje należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.


Od 01.09.2017 r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wniosek o wydanie legitymacji wraz z załącznikami, rozpatruje go oraz przekazuje legitymację wnioskodawcy, natomiast produkcja blankietów oraz ich personalizacja realizowana jest przez podmiot zewnętrzny – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie.


IV. Jednostka odpowiedzialna

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS

Toruń, ul. Fałata 39, pokój nr 1

tel. 56 611 88 92, fax. 56 6 11 88 99

V. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

VI. Uwagi

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 6ca. w/w ustawy).

Natomiast z dniem 1 września 2017 r. weszło w życie zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na skutek czego zmienił się również wygląd legitymacji i termin realizacji ( § 35 ).

Legitymacje wystawione przed dniem 01 września 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony.

W związku z nowym stanem prawnym wszelkich wyjaśnień i szczegółowych informacji udziela Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Druki wniosku do pobrania także w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A