Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    wniosek strona nr 2
    wniosek strona nr 1
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
WK 1.23
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń pok. nr 4
Telefon: 56 611 88 50


Podstawa prawna

 • Art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r.,poz. 341późn. zmianami)

 • § 9 - 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 231 z późn. zm.)

 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia:

  • wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; *

 • Zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu (zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności)

  • wniosek o wymianę pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;

  • orzeczenie lekarskie - w przypadku przedłużenia terminu ważności;

  • orzeczenie psychologiczne - w przypadku przedłużenia terminu ważności;

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5.*

 • Wtórnik pozwolenia

  • wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.*

Do wglądu dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi 30,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 

33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego. 

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wydanie pozwolenia w terminie do 7 dni po złożeniu wniosku, w przypadku zmiany danych i wtórnika oraz 14 dnia od dnia zdania egzaminu państwowego, w przypadku uzyskania pozwolenia po raz pierwszy.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunikacji

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4, tel. 
56 611 88 56, 611 88 57, 611 88 69

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

VI. Uwagi

 • W przypadku, gdy do wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia. Strona – po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.

 • Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.

 • Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

*FOTOGRAFIA

Osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem jest zobowiązana dołączyć do wniosku wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A