Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych składowisk odpadów
WGK 10.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 83 10 ,611 83 32, 611 83 31, e-mail: wgk@um.torun.pl

Podstawa prawna:


  • Uchwała Nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 1765);


  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).Dokumenty od wnioskodawcy:

zgłoszenie telefoniczne, pisemne lub pocztą e-mail (rekomenduje się załączenie zdjęć lub mapy wskazującej lokalizację zanieczyszczonego terenu) do Wydziału Gospodarki Komunalnej


 

Wymagane opłaty:

Nie pobiera się.


Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Około 30 dni od dnia zgłoszenia.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych

ul. Legionów 220, 87-100 Toruń

tel. 56-611 83 32, 56 611 83 41, pokój nr 20

e-mail: odpady@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


Uwagi:

Nielegalne wysypiska są usuwane w terminie około 30 dni od daty zgłoszenia.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A