Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Regulamin strzelnicy - wydanie decyzji o zatwierdzeniu
WOL 13.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Ochrony Ludności
Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00 , 56 611 93 05, tel/fax. 56-611 93 17; e-mail: wol@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 284);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r., Nr 18, poz. 234, Nr 51, poz. 618, z 2002 r., Nr 23, poz. 238, z 2011 r., Nr 237, poz. 1418);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1000);
  •  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

I.    Wymagane dokumenty
  • Wniosek właściciela lub zarządcy strzelnicy o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy, zawierający: lokalizację strzelnicy, dane dotyczące właściciela obiektu, w którym zlokalizowana jest strzelnica
  • Regulamin strzelnicy – 2 egzemplarze oraz treść regulaminu na nośniku elektronicznym (płyta CD-R)
  • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie strzelnicy
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej

II.Wymagane opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł (zapłacona w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B
lub na konto Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium
nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III.    Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy należy adresować do Prezydenta Miasta Torunia i złożyć w Wydziale Ochrony Ludności.
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

IV.    Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Ludności, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611-93-00; 56 611-93-05; fax 56 611-93-17; e-mail: wol@um.torun.pl

V.    Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej stronie.

VI.    Uwagi
Wnioskodawca podpisuje opracowany regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy i parafuje każdą stronę regulaminu.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A