Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
    Pełnomocnictwo
    Pełnomocnictwo
    Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Impreza masowa - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
WOL 13.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Ochrony Ludności
Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00 , 56 611-93-05; fax 56 611-93-17; e-mail: wol@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1870 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1347);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 820);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).


I.    Wymagane dokumenty
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Prezydenta Miasta Torunia z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej (wzór wniosku stanowi załącznik do karty informacyjnej).
Termin wystąpienia do Prezydenta Miasta Torunia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej dołącza:
1)    graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a)    oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b)    oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c)    oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu
lub terenu,
d)    informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów
oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
e)    oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
2)    instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
Jeśli jednak wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie).
„Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej” musi zawierać również dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu pirotechnicznego (wykonaną zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego) – w przypadku, gdy organizator zamierza na imprezie masowej przeprowadzić pokaz pirotechniczny;
3)    terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4)    informację o:
a)   liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
b)   przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej
oraz służby informacyjnej;
5) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
6)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
8)  informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;
10) informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu – w przypadku,
gdy na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu dozwolone są tylko na imprezie masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka);
11) opinie – Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu) –
o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
Jeśli jednak wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie);
12)    dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
13)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizatora imprezy masowej w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik;
14)    dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik. 

Ponadto Prezydent Miasta Torunia może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
1)    kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
2)    dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
3)    pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy
na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

W przypadku, gdy z opinii Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć do dokumentacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

II.    Wymagane opłaty
Zapłaty opłaty skarbowej:
1)    w kwocie 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
2)    w kwocie 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku,
gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik),
należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B lub na konto Urzędu Miasta Torunia

w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799


III.    Termin i tryb realizacji sprawy
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy adresować do Prezydenta Miasta Torunia i złożyć w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.
Termin załatwienia sprawy: Prezydent Miasta Torunia wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

IV.    Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Ludności, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611-93-00; 56 611-93-05; fax 56 611-93-17; e-mail: wol@um.torun.pl

V.    Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.    Uwagi
Z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) organizator imprezy masowej występuje do:
1)    Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń
tel. 56 641-22-05
2)    Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń
tel. 56 611-92-63
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 56 658-62-58
4)  Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
 ul. Św. Józefa 53-59
87-100 Toruń
tel. 56 658-49-60


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A