Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób, które nie ukończyły 16 rok życia
    Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 rok życia

Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
WZiPS 12.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 92 , fax: 56 611 88 99, e-mail: mzon@um.torun.pl


Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1172 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2027 ze zm)

  •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (według załączonego wzoru)

  • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku ( według załączonego wzoru),

  • dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenia (historie chorób z poradni specjalistycznych oraz POZ, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań – opisy n.p. badanie wzroku, ultrasonograficzne – USG, rentgenogram – RTG, rezonans magnetyczny- RM, tomografia komputerowa – TK, testy psychologiczne oraz opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinie ze szkoły, ) – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia co do zasady następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku wniosków składanych w celu kontynuacji ważnego orzeczenia termin załatwienia sprawy liczy się od pierwszego dnia po upływie ważności orzeczenia.

Wnioski składane w celu kontynuacji ważności orzeczenia należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed utratą ważności orzeczenia wraz z dokumentacją medyczną zgromadzoną od ostatniego posiedzenia komisji.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia.

Zawiadomienie o konieczności uzupełnienia określa termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się przedstawiciela ustawowego dziecka, nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS

Toruń, ul. Fałata 39, pokój nr 1

tel. 56 611 88 92,

fax: 56 611 88 99

V. Tryb odwoławczy
Przedstawiciel ustawowy dziecka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, za pośrednictwem miejskiego zespołu który orzeczenie wydał.
Złożone odwołanie zespół zobowiązany jest przesłać wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli miejski zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje w ramach samokontroli orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

VI. Uwagi

   Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

  • Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A