Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie karty parkingowej
    Wniosek o wydanie karty parkingowej

Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych - wydawanie*
WZiPS 12.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 92 , fax: 56 611 88 99, e-mail: mzon@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 426 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o   Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007 r. nr 228, poz.1681)

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1438 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.  w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U.  z 2014 r., poz. 843)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • wniosek placówki o wydanie karty parkingowej składa osoba upoważniona do jej reprezentowania do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu),

 • osoba upoważniona do reprezentowania placówki przedstawia  do wglądu dowód osobisty,

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

 1. posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

 2. prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

II. Wymagane opłaty    -   21 zł  

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium o numerze:
 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401
lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b

Na wpłacie dopisek – nr rejestracyjny pojazdu placówki (na który placówka złożyła wniosek)


III. Termin i tryb realizacji
 


W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.


W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku przewodniczący zespołu wzywa placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nie uzupełnienie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


IV. Jednostka odpowiedzialna


Miejski Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - WZiPS
Toruń, ul. Fałata 39
pokój nr  1      
Telefon: 56 611 88 92;

V. Tryb odwoławczy 

Nie przysługuje. W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

VI. Uwagi
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Kartę parkingową na placówkę wydaje się na okres 3 lat.

Karta parkingowa traci ważność:

 • po upływie terminu ważności karty;

 • w przypadku zgłoszenia utraty karty przez placówkę, której wydano kartę;

 • w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;

 • w razie likwidacji placówki, której wydano kartę.

Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

Druki wniosku można pobrać w siedzibie zespołu oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

 

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A